Gwara

Gwara poznańska jest wynikiem styku polszczyzny ogólnej i wielkopolskich gwar ludowych ludności wiejskiej z różnych regionów Wielkopolski osiadłej w Poznaniu oraz mieszkańców wiosek, które miasto wchłonęło tworząc kolejne dzielnice. Do najbardziej charakterystycznych cech wymowy regionalnej zaliczyć należy m.in.:
wymianę samogłoski -a- na -o-
przed -o- lub -u- na początku wyrazu dodaje się -ł-
zmienia się grupę -aj na -ej
zmiękczenie spółgłosek
w słowotwórstwie stosuje się zdrabniający przyrostek -yszek
przymiotnikowy przyrostek -anny
w przysłówkach spotkać można formy skędy – skąd, trzebno – trzeba, dość – w znaczeniu: „ile to kosztuje?”
w obrębie czasowników występują nietypowe formy bezokolicznikowe oraz formy osobowe,
wołacz zaimka osobowego tej zamiast – ty.

Przykładów odrębności regionalnej dialektów wielkopolskich jest bardzo wiele i one decydują o tym, że mieszkańca tego regionu można rozpoznać już po kilku zdaniach. Cechy dialektu wielkopolskiego, a także zapożyczenia z okresu zaborów z języka niemieckiego, przy znacznym oddziaływaniu języka ogólnonarodowego, miały i w dalszym ciągu mają istotny wpływ na współczesny język Poznaniaków.
Kreator stron www - przetestuj!